Dokumenty potrzebne do wyceny:

1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej (np. działki budowlanej, gruntu rolnego):

 • akt notarialny lub inny dokument określający tytuł prawny do nieruchomości (np. orzeczenie sądu, akt nadania, umowa kupna/ sprzedaży, darowizny),
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa geodezyjna (zasadnicza, ewidencyjna lub podziałowa),
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli został uchwalony) lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, albo decyzja o warunkach zabudowy;

2) nieruchomości zabudowanej (np. domu jednorodzinnego, budynku usługowego):

 • akt notarialny lub inny dokument określający tytuł prawny do nieruchomości (np. orzeczenie sądu, umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów i budynków,
 • mapa geodezyjna (zasadnicza, ewidencyjna lub podziałowa),
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli został uchwalony) lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, albo decyzja o warunkach zabudowy,
 • dokumentacja techniczna budynku zawierająca jego charakterystykę z parametrami technicznymi oraz rzutami kondygnacji,
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania, decyzja o nadaniu numeru, wypis z rejestru budynków,
 • inwentaryzacja obiektu, książka obiektu budowlanego (jeżeli dotyczy),
 • dla obiektów w trakcie budowy – pozwolenie na budowę, dziennik budowy;

3) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego lub użytkowego):

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do lokalu (np. orzeczenie sądu, przydział lokalu),
 • numer księgi wieczystej (jeżeli została założona dla tego prawa),
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o prawie do lokalu, sposobie użytkowania (dla lokali o funkcji innej niż mieszkalna), powierzchni i położeniu w budynku – jeżeli brak księgi wieczystej,
 • numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z lokalem,
 • rzut pomieszczeń lokalu;

4) nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego lub użytkowego):

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości lokalowej, (np. orzeczenie sądu znoszące współwłasność, umowa kupna/sprzedaży, darowizny),
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla samodzielnego lokalu,
 • numer księgi wieczystej, prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości (księga dla gruntu, na którym znajduje się budynek z lokalem),
 • decyzja o sposobie użytkowania (dla lokali o funkcji innej niż mieszkalna),
 • rzut pomieszczeń lokalu.

Ponadto przydatne mogą być inne, nie wymienione wyżej dokumenty, takie jak: umowa przedwstępna kupna/sprzedaży, umowa najmu – w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu.